Huurvoorwaarden modus vivandi

Artikel 1: Voorwerp

De verhuurder, DAIR BV met ondernemingsnummer BE 0784.770.283, KBC rekeningnummer BE21 7330 6463 8103 BIC KREDBEBB en maatschappelijke zetel te Klein Dalenstraat 45/D 3020 Herent, biedt via de website modusvivandi.be de mogelijkheid campers te huren binnen het kader van een huurovereenkomst met een huurder. DAIR BV is geen reisonderneming.

 

Artikel 2: Staat van de camper, ophaling en teruggave

De camper wordt aan het kantoor van modus vivandi te Gent aan de huurder afgegeven in perfecte toestand zowel wat het koetswerk, de motoren, de mechanische onderdelen als de binnenruimte en –bekleding betreft, zonder uiterlijk zichtbare schade, met uitzondering van de gebeurlijke schade die op het vertrekdocument zal worden vermeld. De huurder neemt de camper in gereinigde toestand en met een volle water- en brandstoftank in ontvangst. De huurder verbindt er zich toe de camper met een volledig gevulde brandstoftank én in een propore en afvalvrije toestand terug te brengen. De eindschoonmaakbeurt zal door de verhuurder gebeuren. Indien er moet bijgetankt worden zal dit van de waarborg worden afgehouden.

 

Artikel 3: Huurtermijn

De verhuring wordt overeengekomen voor een periode vanaf de gekozen startdatum tot en met de gekozen einddatum. De tijdstippen van ophaling en teruggave worden tijdens de communicatie na reservatie en voorafgaand aan de ophaling, tussen de huurder en de verhuurder in onderling overleg afgesproken.

 

Artikel 4: Laattijdige teruggave en bijhorende schadevergoedingen

Bij laattijdige teruggave, om welke redenen dan ook, overmacht inbegrepen, zal de huurder een forfaitaire schadevergoeding van 380€ per etmaal na het afgesproken uur van teruggave verschuldigd zijn. Dit bedrag is onafhankelijk van de eventuele schadevergoeding van 500€ die de verhuurder aan de volgende huurder verschuldigd is wegens laattijdige beschikbaarheid van de camper. Alleen een laattijdige teruggave, te wijten aan een technische panne die niet het gevolg is van een verkeerd gebruik door de huurder, ontslaat de huurder van betaling van deze schadevergoeding.

 

Artikel 5: Vervangvoertuigen

In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van de door de huurder gereserveerde wagen (bv. bij schade, panne of dergelijke) heeft de verhuurder het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder enige vorm van schadevergoeding of herroeping. Indien er geen vervangvoertuig beschikbaar kan gesteld worden, heeft de huurder enkel recht op de teruggave van de volledige huursom, zonder enige vorm van schadevergoeding of herroeping.

De minimale huurperiode is tijdens het laagseizoen 3 dagen, tijdens het middenseizoen 5 dagen en tijdens het hoogseizoen 7 dagen. 

 

Artikel 6: Inbegrepen in de huurprijs

 • Uitgebreide uitleg over de werking van de camper bij overhandiging van de sleutel
 • Volle dieseltank
 • Volle gasfles
 • Volle watertank (40L) voor stromend water
 • 250km/dag (=1750 km/week) in Laagseizoen
 • 150km/dag (=1050 km/week)in Mid-en Hoogseizoen
 • Verzekeringspremie met een franchise van 1250€ (=waarborg)
 • Wegentaks
 • Reisbijstand voor het voertuig, de bestuurder en inzittenden
 • Noodnummer: 24/7 internationale pechverhelping
 • Reinigingskosten voor de eindschoonmaak
 • Matrassen voor 4 personen
 • Verduistering van alle ramen
 • Voedingskabel elektriciteit
 • Oprolbare luifel
 • Tafel en 2 stoelen
 • Kampeerset met keukengerei (potten, pannen, grillpan, afwasborstel en afwasmiddel, waterkoker, bialetti koffiemachientje…) voor 2p.
 • Vuilniszakken
 • Koffie en thee
 • Extra buitenkookvuur voor bakken, braden en grillen
 • Douchekop
 • Muggennet

 

 

Artikel 7: Ten laste van de huurder

 • De WAARBORG van € 1250, gestort op de rekeningnnummer van DAIR ten laatste 14 dagen voor vertrek.
 • Extra kilometers bovenop de afgesproken kilometers per huurdag of 1400 km per huurweek, aan een ratio van 0,25€ per kilometer.
 • Alle boetes, vergoedingen en gerechtskosten die vanwege de verhuurder zouden worden gevorderd in haar hoedanigheid van eigenaar van de camper, opgelopen gedurende de huurtijd of de verlenging ervan, zijn ten laste van de huurder.

 

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

Op de website wordt de huurprijs automatisch berekend in functie van de gekozen camper, de duur van de huurperiode, het van toepassing zijnde seizoenstarief en de gegunde last-minute en/of (langboek)kortingen. Bij het kiezen van zijn huurperiode krijgt de verhuurder dus meteen de totale huurprijs te zien.Bij het aanmaken van de reservatie wordt aan de verhuurder gevraagd de huurvoorwaarden als gelezen en goedgekeurd te verklaren en om 30% van dit totaalbedrag over te schrijven. Deze betaling gebeurt online. DAIR BV doet beroep op de online betalingsdiensten van Mollie om de overschrijvingen uit te voeren. Bij een juiste en geslaagde betaling ontvangt de verhuurder meteen per mail de bevestiging van zijn reservatie. In bijlage van deze mail ontvangt de verhuurder ook de pdf met de huurovereenkomsten en praktische informatie. Drie weken voor vertrek wordt door DAIR BV een herinnering per mail gestuurd met de vraag om de resterende 70% van het totaalbedrag plus de waarborgsom van 1250€ te betalen. De som van dit bedrag dient ten laatste 14 dagen voor vertrek op de rekening van DAIR BV te staan. Goede ontvangst van deze betaling wordt meteen beantwoordt en bevestigt de verhuring. Indien er 14 dagen voor vertrek sprake is van een niet-betaling, kan dit leiden tot annulatie van de reservatie waardoor het reeds betaalde voorschot van 30% gelijkgesteld wordt aan de annuleringskost. De waarborg wordt bij annulatie altijd volledig teruggestort.

 

Artikel 9: Annuleringssvoorwaarden

Annulering is voor huurder én verhuurder vervelend maar brengt vooral voor DAIR BV kosten met zich mee. De aangerekende kosten staan in verhouding met de termijn waarbinnen opgezegd wordt.

 

 • Valt de datum van annulatie buiten de 10 weken voor vertrek, dan bedragen de kosten bij annulering 10 % van het totaalbedrag.
 • Valt de datum van annulatie binnen de 10 à 2 weken voor vertrek, dan bedragen de kosten bij annulering 30 % van het totaalbedrag.
 • Valt de datum van annulatie binnen de 2 weken à 7 dagen voor vertrek, dan bedragen de kosten bij annulering 60 % van het totaalbedrag.
 • Valt de datum van annulatie binnen de week voor vertrek, dan bedragen de kosten bij annulering 80 % van het totaalbedrag.
 • Valt de datum van annulatie binnen 24 uur voor vertrek, dan bedragen de kosten bij annulering 100 % van het totaalbedrag.

 

Artikel 10: Waarborg

De waarborgsom zal aan de huurder worden terugbetaald bij teruggave van de camper, in voorkomend geval na aanrekening van de uit huidig contract voortvloeiende verbintenissen in hoofde van de huurder. Ingeval de huurder de camper bij het einde van de huurtijd beschadigd teruglevert, zal de waarborg slechts worden teruggegeven aan de huurder nadat een akkoord wordt bereikt omtrent de kostprijs van de nodige herstellingen. De waarborg brengt de huurder geen intresten op.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan de huurder of derden door het gebruik van de camper of door technische stoornissen die door de huurder zelf werden veroorzaakt. Onverminderd wat hierna wordt vermeld inzake de verzekering is de huurder aansprakelijk voor diefstal van onderdelen of toebehoren van de camper en alle schade die aan de camper zou worden berokkend, hetzij door fout, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de huurder, de inzittenden, zijn aangestelden, gebruikers of derden.

Artikel 12: Verzekeringen

De camper is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en omnium voor brand, diefstal en eigen schade met een vrijstelling van € 1250 per onderscheiden schadegeval. Het is de huurder verboden het voertuig te besturen onder invloed van drank, drugs, verdovende middelen of geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door bestuurders van motorvoertuigen afraadt. De huurder mag enkel reizen in landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart. Enkel de huurder ouder dan 30 jaar mag de camper besturen. Bestuurders dienen minimaal 3 jaar een geldig rijbewijs te bezitten en 3 jaar vrij te zijn van een schadegeval met verzwarende omstandigheden. De huurder erkent hierbij aan deze voorwaarden te voldoen. Tenzij schriftelijke toestemming van de verhuurder mag het voertuig niet bestuurd worden door andere personen dan de huurder.

 

Artikel 13: Gebruik

De huurder dient normaal gebruik te maken van de camper. Het is de huurder verboden personen of goederen tegen betaling te vervoeren, deel te nemen aan festivals en sport- of andere manifestaties, de camper aan te wenden om een ander vooertuig te slepen, te trekken of voort te duwen. De huurder verbindt er zich toe het peil van de motorolie en de koelvloeistof om de 1000 km, na te kijken en zo nodig bij te vullen tenzij de waarschuwingslichten de huurder daar eerder attent op maken.

Het is niet toegelaten:

 • Te roken in de camper
 • Illegale drugs en verdovende middelen te vervoeren
 • Stevig te bakken of te frituren in de van.

Er is een extra gasvuur meegeleverd om in alle veiligheid buiten te kunnen bakken, braden en grillen. Het zetten van koffie en het koken van water voor bijvoorbeeld rijst, pasta, aardappelen is toegestaan in de camper zelf. Hierbij wordt wel gevraagd de potten steeds met een deksel af te sluiten. Bij het overtreden van deze regels zal een bedrag van 500 Euro van de waarborg worden ingehouden en indien nodig zullen er extra kosten worden aangerekend.

 

Artikel 14: Ongevallen en defecten

Voor herstellingen ter waarde van meer dan € 75 dient de huurder eerst de verhuurder toestemming te vragen, tenzij telefonisch, hetzij per mail. De toestemming door de verhuurder zal per mail worden gegeven. Deze mail is het enige bewijs van de toestemming door de huurder. De huurder dient te zorgen dat een factuur van de herstelling wordt opgemaakt op de naam van de verhuurder. De vervangen onderdelen moeten steeds meegebracht worden, zodat ze kunnen worden onderzocht door de erkende merkagent. Van elk verkeersongeval dient de huurder een proces-verbaal te laten opmaken door de plaatselijke politie. In ieder geval moet bij elke aanrijding het blauwe Europees aanrijdingsformulier worden ingevuld en ondertekend. Schade die door de verzekeringsmaatschappij niet zou worden vereffend wegens niet of incorrect invullen van het aanrijdingsformulier zal op de huurder verhaald worden. Indien de camper onherstelbaar is beschadigd wegens ongeval of defect dient de huurder de verhuurder daarvan telefonisch of per mail op de hoogte te stellen en zelf contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij teneinde de nodige afspraken voor repatriëring van de motorhome te maken.

De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor defecten of ongevallen die daarenboven ook voort aanleiding kunnen geven tot een geschil of gedeeltelijke terugbetaling van de huurprijs.

 

Artikel 15: Arbitrage

Betwistingen die tussen partijen zouden rijzen met betrekking tot defecten en beschadigingen van de camper, de oorzaken, de verantwoordelijkheden en de herstelkosten ervan, zullen definitief en onherroepelijk worden beslecht door een arbiter aangewezen door de verzekeraar. Inboedel en binnenschade zijn nooit verzekerd door de verhuurder.

Artikel 16: Ontbinding

In geval van faillissement, curatele, voogdij, gerechtelijk akkoord, overlijden, onbekwaamheidsverklaring, strafrechtelijke voor- of hechtenis, ontbinding of vereffening van de vennootschap-huurder, bewarend of uitvoerend beslag op de camper, opvordering door de overheid of het niet naleven van een van de verplichtingen door de huurder geeft aanleiding tot de van rechtswege ontbinding van huidige overeenkomst zodat de verhuurder zich terug in het bezit mag stellen van de camper op kosten van de huurder zonder dat een vonnis of overheidsbeslissing vereist is. De huurder geeft daartoe onherroepelijk machtiging aan de verhuurder, diens aangestelde of afgevaardigden zich toegang te verschaffen tot de gebouwen, terreinen en plaatsen, eigendom, in huur of in gebruik van of door de huurder. Deze laatste ontzegt zich een retentierecht op de camper in te roepen tegen de verhuurder.

 

Artikel 17: Solidariteit

Indien verschillende huurders zich samen verbinden zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de volledige uitvoering van huidige overeenkomst.

Artikel 18: Toepasselijk recht – bevoegdheid – keuze van woonplaats

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de verhuurster zijn bevoegd om uitspraak te doen over mogelijke geschillen.